Comparteix:

Pràctiques de Materials

Descobrint propietats de la matèria: microscòpia i difracció

A l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) atrapareu òpticament una partícula de silici i l'observareu amb un microscopi electrònic per estudiar la seva dinàmica. També aprendreu el mètode d'observació per difracció de rajos X i, amb un làser i diverses lentes, trobareu el patró de difracció d'una molla, de forma semblant a com es va trobar l'estructura de doble hèlix de l'ADN.

Caracterització termodinàmica, estructural i dinàmica de materials

Els dominis d'estabilitat de les diferents fases que presenta una substancia són funció de la pressió (P) i la temperatura (T). Als laboratoris del GCM, amb un calorímetre i un dilatòmetre que treballen fins a 3000 atm construirem el diagrama de fases P-T d'una substància. I mitjançant difracció de raigs X i espectroscòpia dielèctrica determinarem les característiques estructurals i dinàmiques de les diferents fases. Opcionalment, amb aquest aparells podrem estudiar el polimorfisme d'un cristall líquid, l'estabilitat de les fases d'un medicament, o el desordre dinàmic en materials vitris.

 

Caracterització superficial i òptica de materials

Les propietats macroscòpiques d'un material depenen de les seves característiques microestructurals. Amb un microscopi òptic metal·logràfic del GCM caracteritzarem els grans cristal·lins superficials d'un material, tant pel que fa a la seva mida com a la seva orientació relativa. I amb un espectrofotòmetre veurem com les propietats òptiques de diferents vidres depenen de la mida de les nanopartícules crescudes en el seu interior.