Treball Final del Grau en eneginyeria física (TFGef)


Litografia d'electrons sobre una oblea de Silici feta amb un SEM (Scanning Electron Microscope) per Oscar Garcia en el seu TFG

Informació general sobre el TFG

El TFG es realitza quan s'han superat (quasi) totes les assignatures del grau. És un treball individual, de 30 crèdits ECTS, dirigit per un titulat superior, sobre un tema científic o tecnològic relacionat amb l'enginyeria física, que finalitza amb l’elaboració d’una memòria que s'ha de defensar en una exposició pública davant d’un tribunal que l'avaluarà, tal com s'indica a la Normativa per a la realització del TFGef.

Per fer el TFG cal tenir present els punts següents:

1. Modalitats de TFG

El TFG s'ha de fer en una de les modalitats següents en funció d'on es realitza:

 • A - A la UPC, dirigit per un professor de l'ETSETB (A1) o d'una altra unitat de la UPC (A2)
 • B - En entitats d'àmbit nacional que signen amb l'ETSETB un acord per fer el TFG
 • C - En altres universitats que tenen un acord d'intercanvi amb l'ETSETB a l'empara d'un conveni d'aprenentatge per a estudis (learning agreement for studies) per fer el TFG
 • D - En entitats estrangeres en el marc d'un programa de mobilitat a l'empara d'un conveni d'aprenentatge per a pràctiques (learning agreement for traineeships) per fer el TFG

Si voleu fer el TFG a l'estranger mireu la informació conjunta sobre els TFG a l'estranger (modalitats C o D)

2. Direcció i codirecció/tutoria del TFG

El (co)director/tutor d'un TFG ha de tenir una titulació superior (d'enginyeria, llicenciatura o màster).

Excepte en la modalitat A1 (la més habitual), cal un codirector/tutor de l'ETSETB que es responsabilitzi d'assessorar a l'estudiant de la idoneïtat del TFG i de les gestions internes.

En el cas de la modalitat A2, en la qual el (co)director és un professor de la UPC sense docència a l'ETSETB, si aquest sol·licita al cap d'estudis del grau en enginyeria física que el donin d'alta a la relació de professors de l'Escola per tal de dirigir un TFG, quan el donin d'alta, podrà fer les gestions internes i el TFG passarà a ser de la modalitat A1 sense necessitat d'un tutor.

3. Proposta, assignació, acceptació i inscripció del TFG

Per poder matricular el TFG, prèviament s'ha d'haver inscrit abans de la data límit establerta al Calendari del TFG (gener per al quadrimestre de primavera, o juliol per al de tardor), per a la qual cosa cal seguir els passos que s'indiquen tot seguit mitjançant l'aplicació Ofertes de TFG que hi ha a l'apartat Docència de la intranet de l'ETSETB:

 1. Els professors de l'ETSETB amb potestat per ser (co)director/tutor poden fer propostes de TFG perquè els estudiants les puguin veure. La proposta ha d'incloure obligatòriament:
  a) Títol del TFG
  b) Breu descripció del treball a realitzar (indicant si es parteix d'algun treball previ si és el cas)
  c) Objectius a assolir
  d) Modalitat: A (a la UPC), B (en una entitat nacional), C (en una altra universitat) o D (en una entitat estrangera).
  e) Si serà el director (l'únic), un codirector (indicant qui serà l'altre codirector), o el tutor o ponent (indicant qui serà el director).
  f) Calendari aproximat de les tasques a realitzar, que es pot incloure a la descripció del treball o en un fitxer addicional.

 2. Els estudiants interessats en una determinada proposta de TFG s'han d'adreçar al professor que l'ha ofert per sol·licitar-ne l'assignació, la qual cosa s'ha de fer constar a l'aplicació Ofertes de TFG.

 3. Quan un professor accepta (co)dirigir/tutoritzar el TFG a un estudiant, li assigna la proposta i l'estudiant ha d'acceptar-la. De nou, aquest dos passos s'han de fer constar a l'aplicació Ofertes de TFG.

 4. Després del pas anterior, el TFG queda inscrit i l'estudiant rep un missatge informant-lo de que ja el pot matricular.

Els estudiants, a més de buscar propostes mitjançant l'aplicació Ofertes de TFG, també poden fer-ho contactant directament amb

 • grups de recerca de la UPC que ofereixen l'oportunitat de fer pràctiques i/o el TFG en el propi grup o en grups col·laboradors externs,

 • en entitats externes que ofereixen l'oportunitat de fer pràctiques i/o el TFG especialment adreçats a estudiants d'ef.

Per saber sobre quins temes es pot fer el TFG i/o qui el pot dirigir, també podeu mirar els TFGef presentats cada curs.

Si un professor i un estudiant acorden directament la realització d'un TFG, el professor també ha d'entrar la proposta a l'aplicació d'oferta i adjudicar-la directament a l'estudiant, i aquest l'ha d'acceptar.

Si un estudiant troba un director de TFG en una entitat externa, ha de buscar un professor del grau que faci de tutor i, mitjançant l'aplicació Ofertes de TFG, formalitzi la proposta i l'assigni tal com s'explica a Què ha de fer un professor per (co)dirigir/tutoritzar un TFG.

4. Matrícula del TFG

Quan s'han superat (quasi) totes les assignatures del grau, s'ha de matricular el TFG des d'e-secretaria, prèvia inscripció del TFG.

Si la defensa del TFG no es fa en la convocatòria ordinària al final del quadrimestre en el qual s'ha matriculat, es pot defensar el quadrimestre següent en convocatòria extraordinària a finals d'octubre o de maig segons correspongui, sense l'opció d'obtenir una Matricula d'Honor. Per poder presentar-se a la convocatòria extraordinària cal fer un matrícula addicional que només comporta abonar les taxes dels serveis administratius, el cobrament de les quals es fa automàticament a l'inici del quadrimestre corresponent.

Si no se supera el TFG en els terminis anteriors, o es vol ver un canvi de treball (amb una nova assignació i inscripció), s'ha de tornar a formalitzar la matrícula ordinària, que implica el pagament complert dels crèdits amb el recàrrec corresponent per repetició.

5. Documentació a lliurar durant la realització del TFG

Durant la realització del TFG, i mitjançant l’aplicació Dipòsit de TFG de la intranet de l'ETSETB, l'estudiant ha de lliurar la documentació que s'indica tot seguit per tal que el (co)director/tutor de l'ETSETB la validi en les dates establertes al Calendari del TFG:

 • Pla de Treball acordat entre l'estudiant i el director o codirectors, a lliurar per l'estudiant i validar pel (co)director/tutor de l'ETSETB la segona setmana lectiva del quadrimestre. En les modalitats A2, B, C o D, el director o codirector extern ha de signar el Pla de Treball conforme està d'acord, per tal que, una vegada dipositat, el codirector o tutor de l'ETSETB el pugui validar.

 • Revisió Crítica del TFG, en la qual, amb el vistiplau del director o codirectors, es poden modificar alguns objectius i el pla de treball inicial, a lliurar per l'estudiant i validar pel (co)director/tutor de l'ETSETB als voltants de la desena setmana lectiva del quadrimestre. En les modalitats A2, B, C o D, el director o codirector extern haurà de signar la Revisió Crítica conforme està d'acord, per tal que el codirector o tutor de l'ETSETB la pugui validar. En cas de conflicte, el (co)director o l'estudiant poden adreçar-se al cap d'estudis.

 • Pòster del TFG DIN A1 (594 mm d'ample per 841 mm de llarg) a presentar en sessió pública conjunta amb tots els treballs realitzats el mateix quadrimestre, uns quinze dies abans de l'inici del període establert per a la defensa del TFG, en la data fixada al Calendari del TFG. El pdf del Pòster s'ha de lliurar junt amb la Memòria.

 • Memòria del TFG d'unes 50 pàgines com a màxim, amb l'opció d'incloure annexos, tot introduint la informació bibliogràfica requerida, i que el (co)director ha de validar, en els terminis establerts al Calendari del TFG. El (co)director/tutor també ha de fer un informe sobre el treball realitzat per l'estudiant i atorgar-li una qualificació numèrica sobre 10 que correspondrà al 35% de la nota final.

  • D'acord amb les directrius de la UPC, la memòria ha d'incloure un estudi de sostenibilitat (impacte ambiental, impacte social, viabilitat econòmica i implicacions ètiques) del TFG, seguint la Guia establerta a l'ETSETB. Les pàgines d'aquest apartat no es comptabilitzen en el màxim d'unes 50 pàgines que ha de tenir la Memòria. Abans de fer l'informe podeu veure el vídeo de la Sessió informativa sobre l'informe de sostenibilitat als TFG que va fer l'Eva Vidal a la ETSETB, així com les diapositives de la Presentació sobre l'informe de sostenibilitat al TFG que va fer l'Eva al Grau en Enginyeria Física. També us pot ser útil veure l'Estudi dels impactes ambientals, socials i econòmics del Grau en Enginyeria Física que varen fer estudiants del GEF a l'assignatura de PEF1 l'any 2023.

  • Al principi de la memòria s'ha d'incloure un resum o abstract en català, castellà i anglès, d'una pàgina com a màxim cadascun.

  • En el moment de dipositar la memòria, també s'han d'introduir en català, castellà i anglès, les dades bibliogràfiques requerides, que el (co)director/tutor o (co)directora/tutora ha de revisar.

 • Difusió i confidencialitat del TFG. En el moment de depositar la memòria, l'estudiant i el (co)director/tutor han de signar el document que l'ETSETB disposi per autoritzar o no la publicació de la memòria i/o el pòster.

  • Si s'autoritza la difusió d'aquests dos documents, el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC els publicarà al portal UPCommons en accés obert mitjançant la llicència Creative Commons o similar.

  • Alternativament, el TFG es pot declarar confidencial en menor o major mesura, durant un període de temps limitat o indefinit, segons es convingui d'acord amb les normatives de la UPC. En aquest cas, la documentació del treball quedarà en dipòsit a la UPC sense ser accessible en la mesura i el període de temps acordats..

 • Informe del (co)director extern

  • Si el TFG es fa a l'estranger (modalitats C o D), abans de dipositar la memòria, el (co)director extern ha ha d'enviar el Supervisor's Assessment degudament emplenat a la Secció de Mobilitat de la Secretaria de l'ETSETB (students.mobilityarrobaetsetb.upc.edu), amb còpia al codirector/tutor de l'ETSETB per tal que pugui qualificar el treball. Sense aquest document no es pot validar la memòria, doncs des de Mobilitat l'han d'incloure prèviament entre la documentació a lliurar durant la realització del TFG. Per això és important que el codirector/tutor de l'ETSETB o l'estudiant recordin al (co)director extern que ha d'enviar el Supervisor's Assessment a la Secció de Mobilitat.

  • En les modalitats B i A2, abans de dipositar la memòria, el (co)director extern ha de fer arribar el Supervisor's Assessment degudament emplenat al codirector/tutor de la UPC, que al seu torn l'ha d'enviar al coordinador dels TFGef i/o el cap d'estudis del GEF.

6. Avaluació del TFG

Si un estudiant té previst defensar el TFG en la convocatòria extraordinària, ho ha de comunicar al cap d'estudis com a mínim un mes abans del període establert per a la convocatòria ordinària.

Els TFG són avaluats per un tribunal davant del qual l'estudiant defensa el seu treball en sessió pública.

El tribunal es composa, com a mínim, d'un president, un secretari, un vocal i un vocal suplent, que tenen accés a la memòria mitjançant l'aplicació de dipòsit de TFG.

Els membres del tribunal són nomenats per la Comissió dels TFGef formada pel coordinador, el sots-coordinador i el cap d'estudis del grau, entre els professors de la UPC amb potestat per ser director de TFG. Per regla general, un tribunal avalua un conjunt de treballs relacionats per l'àrea temàtica.

La defensa del TFG consisteix en l'exposició oral d'uns 30 minuts seguida d'uns 10 minuts per respondre les preguntes del tribunal. Es pot fer en català, castellà o anglès, independentment de l'idioma en el qual s'ha escrit la memòria.

El tribunal atorga la qualificació numèrica sobre 10 del TFG d'acord amb els següents percentatges:

 • 35% de la qualificació atorgada pel (co)director del TFG al treball realitzat.

 • 65% de la qualificació atorgada pel tribunal a la qualitat científic-tècnica del treball reflectida a la memòria i la defensa oral.

Les deliberacions del tribunal per qualificar-lo són secretes. Abans, però, ha d’escoltar el (co)codirector/tutor si així ho demana.

El tribunal ha d'indicar la qualificació atorgada a cada estudiant mitjançant l’aplicació Dipòsit de TFG. La nota final és el resultat de ponderar les del (co)director/tutor i el tribunal.

El tribunal ha de comunicar als estudiants la nota final obtinguda.

Si el tribunal considera que un TFG defensat en convocatòria ordinària mereix una Matrícula d'Honor, quan introdueixi la nota ho ha de proposar raonadament al quadre d'observacions. Si el nombre de propostes és superior al 5% d'estudiants que s'han matriculat al TFG, la Comissió dels TFGef decideix a quins treballs s'atorguen finalment.

Si la qualificació és de suspens, el tribunal ha d'informar a l'estudiant quins canvis cal fer, si escau, i l'estudiant ha de tornar formalitzar la matrícula ordinària.

L’estudiant té dret a la revisió de la qualificació obtinguda, per a la qual cosa ha de sol·licitar des d'e‐Secretaria en el termini de tres dies a partir de la data de comunicació de la qualificació, que s'haurà de resoldre per la Comissió dels TFG en el termini de deu dies. El resultat de la revisió no pot suposar mai una qualificació inferior a la que s’ha obtingut prèviament.