Vés al contingut (premeu Retorn)

Què ha de fer un tribunal de TFG?

El tribunal es composa, com a mínim, d'un president, un secretari, un vocal i un vocal suplent, que tenen accés a la memòria mitjançant l'aplicació de Dipòsit de TFG que hi ha a la pestanya Acadèmica de la intranet de l'ETSETB.

Els membres del tribunal són nomenats per la Comissió dels TFGef formada pel coordinador, el sots-coordinador i el cap d'estudis del grau, entre els professors de la UPC amb potestat per ser director de TFG. Per regla general, un tribunal avalua un conjunt de treballs relacionats per l'àrea temàtica. La composició dels tribunals es publicarà a l'apartat TFG que hi ha a la pestanya Curs Actual d'aquest web.

El president de cada tribunal ha de contactar amb els altres membres, inclòs el vocal suplent, així com els (co)directors/tutors, per fixar la data en el període establert al calendari del TFG i l'hora de la defensa de cadascun dels TFG que li toca avaluar. Si pot, també reserva una aula o sala del seu departament o escola per fer les presentacions (Reserva de Recursos UTG CNTIC o Gestió d'Espais ETSETB) o sol·licita al cap d'estudis que en reservi una. Un cop fixats el dia, hora i lloc, informa per correu electrònic a tots els implicats i al cap d'estudis abans del termini establert en el calendari del TFG.

A partir de la data límit establerta al calendari del TFG perquè els estudiants lliurin la Memòria i el (co)director la validi, els membres del tribunal poden accedir a les memòries del treballs que han d'avaluar, amb els seus annexes, mitjançant l'aplicació Diposit del TFG que hi ha l'apartat Acadèmic de la intranet de l'ETSETB, en concret a la pestanya "Fitxers". A la pestanya "Informe del Director" poden consultar les qualificacions atorgades pels (co)directors.

En el cas dels TFG de les modalitats C i D, també podreu accedir al Supervisor's Assessment del (co)director extern, que prèviament haurà enviat al codirector/tutor de l'ETSETB perquè al seu torn el faci arribar a la Secció de Mobilitat de l'ETSETB (students.mobilityarrobaetsetb.upc.edu) que s'encarregarà de posar-lo a l'aplicació Diposit del TFG.

La defensa del TFG consisteix en l'exposició oral d'uns 30 minuts seguida d'uns 10 minuts per respondre les preguntes del tribunal.

El tribunal atorga la qualificació numèrica sobre 10 del TFG d'acord amb els següents percentatges:
  • 35% de la qualificació atorgada pel (co)director del TFG al treball realitzat.
  • 65% de la qualificació atorgada pel tribunal a la qualitat científic-tècnica del treball reflectida a la memòria i la defensa oral.

En el cas dels TFG de modalitat C la defensa dels quals s'ha fet i qualificat a la universitat de destí, del 65% de la qualificació del tribunal, un 30% correspondrà a la qualificació atorgada a la universitat destí, que constarà al Supervisor's Assessment, i el 35% restant a la qualificació atorgada pel tribunal de la UPC a partir de la Memòria. Per aquesta raó, la presentació i avaluació a la universitat de destí s'ha de fer abans del primer dia establert al calendari del TFG per fer-ho a la UPC en la convocatòria ordinària o l'extraordinària,

Les deliberacions del tribunal per qualificar el TFG són secretes. Abans, però, ha d’escoltar el (co)codirector.

El tribunal ha d'indicar la nota atorgada a cada estudiant mitjançant l’aplicació Dipòsit de TFG, en concret des de la pestanya "Informe del Tribunal". La qualificació final és el resultat de ponderar les del (co)directror i el tribunal. El tribunal ha de comunicar als estudiants la qualificació final obtinguda.

Atès que només es poden atorgar un 5% de Matrícules d'Honor (MH) entre tots els TFG matriculats cada quadrimestre, si el tribunal considera que un TFG defensat en convocatòria ordinària se'n mereix una, ho ha de proposar raonadament al quadre d'observacions quan introdueix la qualificació. Posteriorment, si el nombre de propostes és superior al 5%, la Comissió dels TFGef decidirà a quins estudiants s'atorguen finalment.

Si la qualificació és de suspens, el tribunal ha d'informar a l'estudiant quins canvis cal fer, si escau, i l'estudiant ha de tornar formalitzar la matrícula.

L’estudiant té dret a la revisió de la qualificació obtinguda, per a la qual cosa ha de sol·licitar des d'e‐Secretaria en el termini de tres dies a partir de la data de comunicació de la qualificació, que s'haurà de resoldre per la Comissió dels TFGef en el termini de deu dies. El resultat de la revisió no pot suposar mai una qualificació inferior a la que s’ha obtingut prèviament.

Tornar a la pàgina del TFG