Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / TFG / Què ha de fer un tribunal de TFG?

Què ha de fer un tribunal de TFG?

El tribunal es composa d'un president, un secretari, un vocal i un vocal suplent, que tenen accés a la memòria mitjançant l'aplicació de Dipòsit de TFG que hi ha a la pestanya Acadèmica de la intranet de l'ETSETB.

Els membres del tribunal són nomenats per la Comissió dels TFGef entre els professors de la UPC amb potestat per ser director de TFG. Per regla general, un tribunal avalua un conjunt de treballs relacionats per l'àrea temàtica. La composició dels tribunals es publicarà a l'apartat TFG que hi ha a la pestanya Curs Actual d'aquest web.

El president de cada tribunal ha de contactar amb els altres membres, inclòs el vocal suplent, així com els (co)directors/tutors, per fixar la data en el període establert al calendari del TFG i l'hora de la defensa de cadascun dels TFG que li toca avaluar. Si pot, també reserva una aula o sala del seu departament o escola per fer les presentacions (Reserva de Recursos UTG CNTIC) o sol·licita al cap d'estudis que en reservi una. Un cop fixats el dia, hora i lloc, informa per correu electrònic a tots els implicats i al cap d'estudis abans del termini establert en el calendari del TFG.

Si el TFG es fa a l'estranger, la defensa es pot fer online si l'estudiant encara no ha tornat. Consulteu al codirector o tutor si l'estudiant ha de fer la defensa online. En aquest cas, la presentació es pot fer el mateix dia que s'han d'avaluar les presentacions presencials, si es el cas, assegurant que l'espai triat per fer les permet fer-ho, o un altre dia o horari diferent, en un lloc on sigui més fàcil fer la connexió online.  

A partir de la data límit establerta al calendari del TFG perquè els estudiants lliurin la Memòria i el (co)director/tutor la validi, els membres del tribunal poden accedir a les memòries del treballs que han d'avaluar, amb els seus annexes, mitjançant l'aplicació Diposit del TFG que hi ha l'apartat Acadèmic de la intranet de l'ETSETB, en concret a la pestanya "Fitxers". A la pestanya "Informe del Director" poden consultar les qualificacions atorgades pels (co)directors.

En el cas dels TFG de les modalitats C i D, també podreu accedir al Supervisor's Assessment del (co)director extern. El trobareu a la pestanya "Fitxers".

La defensa del TFG consisteix en l'exposició oral d'uns 30 minuts seguida d'uns 10 minuts per respondre les preguntes del tribunal. Es pot fer en català, castellà o anglès, independentment de l'idioma en el qual s'ha escrit la memòria.

El tribunal atorga la qualificació numèrica sobre 10 del TFG d'acord amb els següents percentatges:

  • 35% de la qualificació atorgada pel (co)director del TFG al treball realitzat.

  • 65% de la qualificació atorgada pel tribunal a la qualitat científic-tècnica del treball reflectida a la memòria i la defensa oral.

Les deliberacions del tribunal per qualificar el TFG són secretes. Abans, però, ha d’escoltar el (co)codirector/tutor si així ho demana.

El tribunal ha d'indicar la qualificació atorgada a cada estudiant mitjançant l’aplicació Dipòsit de TFG, en concret des de la pestanya "Informe del Tribunal". La nota final és el resultat de ponderar les del (co)directror i el tribunal. 

Un cop guardada definitivament la nota final resultant del TFG, el secretari ha d'introduir aquesta nota a PRISMA (clicant el botó Qualificar a Prisma i seguint aquest procediment) i enviar l'acte a signar. L'acta enviada a signar es rebrà al Portafirmes UPC on hauran de signar tots els membres del tribunal en el següent ordre: president, vocal i secretari.

El tribunal ha de comunicar als estudiants la nota final obtinguda.

Atès que només es poden atorgar un 5% de Matrícules d'Honor (MH) entre tots els TFG matriculats cada quadrimestre, si el tribunal considera que un TFG defensat en convocatòria ordinària se'n mereix una, ho ha de proposar raonadament al quadre d'observacions quan introdueix la qualificació. Posteriorment, si el nombre de propostes és superior al 5%, la Comissió dels TFGef decidirà a quins estudiants s'atorguen finalment.

Si la qualificació és de suspens, el tribunal ha d'informar a l'estudiant quins canvis cal fer, si escau, i l'estudiant ha de tornar formalitzar la matrícula ordinària.

L’estudiant té dret a la revisió de la qualificació obtinguda, per a la qual cosa ha de sol·licitar des d'e‐Secretaria en el termini de tres dies a partir de la data de comunicació de la qualificació, que s'haurà de resoldre per la Comissió dels TFGef en el termini de deu dies. El resultat de la revisió no pot suposar mai una qualificació inferior a la que s’ha obtingut prèviament.

Tornar a la pàgina del TFG