Vés al contingut (premeu Retorn)

TFG de modalitat C

Els TFG de modalitat C són els que es realitzen en una altra universitat, ja sigui en

En el cas de convenis NO específics per al grau en enginyeria física, per aconseguir una plaça cal sol·licitar-ho amb prou antelació (al voltant d'un any o més) seguint tots els tràmits previs establerts a l'ETSETB, i no és convenient contactar amb la universitat de destí fins que us assignin una plaça.

El TFG en aquesta modalitat s'acostuma a poder fer perquè, a l'aplicació d'Oferta de TFG a la intranet de l'ETSETB, un professor ha fet una proposta per fer-lo en una determinada universitat estrangera. Però també el pot buscar l'estudiant pel seu compte.

Si un estudiant troba pel seu compte un possible director de TFG en una altra universitat 

un professor coneix algun professor d'una altra universitat que pugui dirigir un TFG,
cal seguir les passes següents:

  1. Si es tracta d'un estudiant que ha ha trobat un possible director extern, ha de buscar un professor del grau que vulgui ser el codirector/tutor.

  2. Confirmar que la universitat signarà amb l'ETSETB un learning agreement perquè l'estudiant pugui anar-hi a fer el TFG

  3. El (co)director extern ha d'enviar al codirector/tutor de la UPC una Proposta de TFG indicant:
   a) Títol del TFG
   b) Breu descripció del treball a realitzar
   c) Objectius a assolir
   d) Calendari aproximat de les tasques a realitzar

  4. El codirector/tutor de la UPC ha de
   a) Validar la Proposta de TFG (suggerint prèviament si cal introduir algunes millores)
   b) Fer-la arribar al cap d'estudis perquè (abans de la data límit establerta) autoritzi la seva realització.
   c) Introduir la Proposta i Pla de Treball a l'aplicació d'Oferta del TFG que hi ha a la intranet de l'ETSETB
   d) Assignar el TFG (amb la mateixa aplicació, i abans de la data límit) a un dels estudiants que l'hagi sol·licitat

 

Per fer el TFG en la modalitat C:
 • S'ha d'informar a la Secció de Mobilitat de l'ETSETB (students.mobilityarrobaetsetb.upc.edu.
 • És important tenir present que la majoria de beques de mobilitat s'han de sol·licitar amb força antelació a la data d'inici del TFG. Si no hi ha un conveni d'intercanvi, no es pot optar a les Erasmus+ estudis, però sí a les Erasmus+ pràctiques i les MOBINT, i algunes altres beques, com les Balsells per anar a California o Colorado.
 • La universitat de destí ha de signar amb l'ETSETB un learning agreement perquè l'estudiant pugui anar-hi a fer el TFG.
 • És obligatori tenir una assegurança privada amb les cobertures mínimes exigides per la UPC (com l'OnCampus Estudia).
 • S'han seguir tots els passos per fer la proposta, assignació, acceptació i inscripció del TFG, com si es fes a la UPC, i matricular-lo a l'ETSETB.
 • En algunes universitats que tenen una acord d'intercanvi, pot ser que el TFG també s'hagi de matricular a la universitat de destí com si es tractés d'una assignatura més, la qual cosa comporta que
  • s'hagin seguir tots els tràmits requerits a la universitat de destí per triar el tema i el director, així com tots els relacionats amb la realització del TFG.
  • el TFG s'hagi de realitzar en el període lectiu de la universitat de destí, que no sempre coincideix amb el de la UPC, la qual cosa pot implicar que a l'inici del quadrimestre que es vol fer el TFG encara no es conegui ni el tema ni el director, i que potser la memòria del TFG s'hagi de presentar en la convocatòria extraordinària.
 • Abans de dipositar la Memòria, el (co)director extern ha d'enviar el Supervisor's Assessment degudament emplenat i signat al codirector/tutor de l'ETSETB perquè pugui qualificar el TFG i validar la Memòria, i el faci arribar al cap d'estudis i a students.mobilityarrobaetsetb.upc.edu.
 • En alguns casos el TFG es pot avaluar a la universitat de destí amb els procediments que tingui establerts. En aquest cas:
  • la defensa s'ha de fer abans del primer dia establert al calendari del TFG per fer-ho a la UPC,
  • al Supervisor's Assessment s'ha de fer constar la nota atorgada, i també cal enviar el Lecture certificate,
  • del 65% de la qualificació del tribunal, un 30% correspondrà a l'atorgada a la universitat de destí, i el 35% restant a l'atorgada pel tribunal de la UPC a partir de la memòria.

Comproveu que el models dels documents anteriors coincideixen amb els que la Secció de Mobilitat de l'ETSETB indica en aquest enllaç.

 

Tornar a la pàgina dels TFG a l'estranger