Comparteix:

TFG de modalitat C

Per poder fer el TFG a l'estranger heu de contactar amb la Secció de Mobilitat de l'ETSETB per realitzar tots els tràmits necessaris (students.mobilityarrobaetsetb.upc.edu).

Els TFG de modalitat C són els que es realitzen en una altra universitat a l'empara d'un conveni d'aprenentatge per a estudis (learning agreement for studies), ja sigui en

Per aconseguir una plaça de mobilitat C cal sol·licitar-ho amb prou antelació (al voltant d'un any o més) seguint tots els tràmits previs establerts a l'ETSETB. (No és convenient contactar amb la universitat de destí fins que us assignin una plaça). Per a més informació sobre aquest procés contacteu amb la Secció de Mobilitat de l'ETSETB (students.mobilityetsetb.upc.edu).

El TFG en aquesta modalitat s'acostuma a poder fer perquè, a l'aplicació d'Oferta de TFG a la intranet de l'ETSETB, un professor ha fet una proposta per fer-lo en una universitat estrangera que té un acord d'intercanvi amb l'ETSETB per al grau en enginyeria física. Però també el pot buscar pel seu compte l'estudiant un cop ja li han assignat una plaça. En un i altre cas cal seguir les passes següents:

  1. Si es tracta d'un estudiant que ha trobat un possible director extern, ha de buscar un professor del grau que vulgui ser el codirector/tutor-ponent.

  2. Confirmar que la universitat de destí signarà amb l'ETSETB un learning agreement for studies perquè l'estudiant pugui anar-hi a fer el TFG.

  3. El (co)director extern ha d'enviar al codirector/tutor-ponent de la UPC una Proposta de TFG indicant:
   a) Títol del TFG
   b) Breu descripció del treball a realitzar
   c) Objectius a assolir
   d) Calendari aproximat de les tasques a realitzar

  4. El codirector/tutor-ponent de la UPC ha de
   a) Validar la Proposta de TFG (suggerint prèviament si cal introduir algunes millores)
   b) Fer-la arribar al cap d'estudis perquè (abans de la data límit establerta) autoritzi la seva realització.
   c) Introduir la Proposta i Pla de Treball a l'aplicació d'Oferta del TFG que hi ha a la intranet de l'ETSETB
   d) Assignar el TFG (amb la mateixa aplicació, i abans de la data límit) a un dels estudiants que l'hagi sol·licitat

 

Per fer el TFG en la modalitat C:
 • Cal sol·licitar prèviament una plaça de mobilitat. Per a més informació contacteu amb la Secció de Mobilitat de l'ETSETB (students.mobilityetsetb.upc.edu).
 • És important tenir present que la majoria de beques de mobilitat, com ara les Erasmus+ estudis i les MOBINT s'han de sol·licitar amb força antelació a la data d'inici del TFG.
 • La universitat de destí ha de signar amb l'ETSETB un learning agreement for studies perquè l'estudiant pugui anar-hi a fer el TFG. Abans i després de la signatura, cal enviar l'acord a la Secció de Mobilitat de l'ETSETB () perquè comprovi que totes les dades són correctes.
 • S'han seguir tots els passos per fer la proposta, assignació, acceptació i inscripció del TFG, com si es fes a la UPC, i matricular-lo a l'ETSETB.
 • En algunes universitats que tenen una acord d'intercanvi, pot ser que el TFG també s'hagi de matricular a la universitat de destí com si es tractés d'una assignatura més, la qual cosa comporta que
  • s'hagin seguir tots els tràmits requerits a la universitat de destí per triar el tema i el director, així com tots els relacionats amb la realització del TFG.
  • el TFG s'hagi de realitzar en el període lectiu de la universitat de destí, que no sempre coincideix amb el de la UPC, la qual cosa pot implicar que a l'inici del quadrimestre que es vol fer el TFG encara no es conegui ni el tema ni el director, i que potser la memòria del TFG s'hagi de presentar en la convocatòria extraordinària.
 • Abans de dipositar la Memòria, el (co)director extern ha d'enviar el Supervisor's Assessment degudament emplenat i signat a la Secció de Mobilitat de la Secretaria de l'ETSETB (students.mobilityetsetb.upc.edu), amb còpia al codirector/tutor-ponent de la UPC, així com al coordinador dels TFG o al cap d'estudis del GEF. Sense aquest document no es pot validar la memòria.

Comproveu que el models dels documents anteriors coincideixen amb els que la Secció de Mobilitat de l'ETSETB indica en aquest enllaç.

 

Tornar a la pàgina dels TFG a l'estranger