Vés al contingut (premeu Retorn)

Què ha de saber un estudiant que fa el TFG?

Durant la realització del TFG

Tindreu accés al curs TFG d'Atenea on s'informarà de detalls puntuals que poden ser del vostre interès no publicats als apartats sobre el TFG de les pestanyes Estudis i Curs Actual.

Mitjançant a l’aplicació Dipòsit de TFG que hi ha a la intranet de l'ETSETB (Si l'aplicació no funciona bé o teniu qualsevol problema comunique-ho a tiquets.intranetarrobaetsetb.upc.edu), heu de presentar dos documents que el (co)director/tutor ha de validar:

 • Pla de Treball acordat amb el (co)director, a presentar i validar la segona setmana lectiva del quadrimestre. Es tracta d'un document breu en format lliure en el qual heu d'explicar, després d'una mínima introducció, els objectius principals del treball i establir un calendari aproximat de com teniu previst realitzar-lo.

 • Revisió Crítica del TFG a presentar i validar la novena o desena setmana lectiva del quadrimestre, en la qual podeu modificar alguns objectius i el pla de treball inicial.

Si no podeu defensar el TFG en la convocatòria ordinària al final del quadrimestre en el qual l'heu matriculat, ho heu de notificar al cap d'estudis en els terminis establerts al calendari del TFG. En aquest cas, podreu defensar-lo el quadrimestre següent en convocatòria extraordinària a finals d'octubre o de maig segons correspongui, sense l'opció d'obtenir una Matricula d'Honor. Per poder presentar-se a la convocatòria extraordinària cal fer una matrícula addicional que només comporta abonar les taxes dels serveis administratius, el cobrament de les quals es fa automàticament a l'inici del quadrimestre corresponent.

Si feu el TFG de modalitat C i teniu intenció de defensar-lo a la universitat de destí, també ho heu de notificar al cap d'estudis en els terminis establerts al calendari del TFG.

Finalització del TFG

El TFG finalitza amb l’elaboració d’una Memòria, d'unes 50 pàgines com a màxim, seguint les pautes que s'indicaran, i la presentació d'un Pòster DIN A1 (594 mm d'ample per 841 mm de llarg) en sessió pública conjunta amb tots els TFG realitzats el mateix quadrimestre, en la data fixada al calendari del TFG (juny o gener).

Heu de dipositar el Pòster (els seu pdf) i la Memòria del TFG (amb l'opció d'incloure annexos) per tal que el (co)director ho validi en els terminis establerts al calendari del TFG (juny o gener). Ho heu de fer de nou mitjançant l’aplicació Dipòsit de TFG seguint els passos següents (si l'aplicació no funciona bé o teniu qualsevol problema comunique-ho a tiquets.intranetarrobaetsetb.upc.edu):

 1. A la pestanya "Fitxers" heu de depositar la Memòria i el Pòster.

 2. A la pestanya "Dades Bibliogràfiques" heu d'omplir les dades indicades en català, castellà i anglès. Les paraules clau les heu d'escollir entre les proposades (en català) al desplegable corresponent. I el títol que poseu en un dels tres idiomes ha de coincidir amb el de la portada de la Memòria. Aquestes dades són les que apareixeran a UPCommons a l'apartat de Treballs Acadèmics de l'ETSETB.

 3. A la pestanya "Autorització/Confidencialitat" heu d'indicar si accepteu que els documents de la Memòria i el Pòster del TFG siguin públics en accés obert a UPCommons, o els declareu confidencials. En aquest darrer cas, la Memòria es diposita al Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC. Cal destacar que la confidencialitat únicament afecta a la Memòria i el Pòster perquè la defensa del TFG és un acte públic.

 4. Si feu el TFG fora de la UPC (modalitats B, C o D) o el codirector no és de l'ETSETB (modalitat A2), abans de dipositar la Memòria heu de dir al vostre (co)director que ompli el Supervisor's Assessment i fer-lo arribar al codirector/tutor de l'ETSETB perquè pugui qualificar el TFG i validar la Memòria, i el faci arribar al cap d'estudis.
  En el cas de les modalitats C o D, el codirector/tutor de l'ETSETB també ha de fer arribar el Supervisor's Assessment a la Secció de Mobilitat de l'ETSETB (students.mobilityarrobaetsetb.upc.edu). Si no ho fa, en el moment de dipositar la Memòria aquest document no apareixerà entre tots els fitxers que cal dipositar i no podrà validar la Memòria.
  Si el TFG és de modalitat C i es defensa a la universitat de destí, la presentació i avaluació s'ha de fer abans del primer dia establert al calendari del TFG per fer-ho a la UPC, el (co)director extern ha de fer constar la qualificació obtinguda al Supervisor's Assessment, i també ha d'enviar el Lecture certificate a la Secció de Mobilitat de l'ETSETB.

La defensa del TFG

Si esteu a l'estranger i no podeu venir a Barcelona per defensar el TFG en les dates establertes, podreu defensar-lo per videoconferència sempre i quan, en col·laboració amb el vostre codirector/tutor, garantiu que es podrà fer el dia i hora assignats al lloc adequat.

La defensa del TFG es fa en sessió pública davant d'un tribunal que l'avaluarà.

El tribunal, la data, l'hora i el lloc es publicaran a Atenea i a la pàgina del TFG que hi ha a la pestanya El Curs Actual.

La defensa consisteix en una exposició oral d'uns 30 minuts, seguida d'uns 10 minuts per respondre les preguntes del tribunal.

El tribunal atorga una qualificació numèrica sobre 10 del TFG d'acord amb els següents percentatges:
 • 35% de la qualificació atorgada pel (co)director del TFG al treball realitzat.
 • 65% de la qualificació atorgada pel tribunal a la qualitat científic-tècnica del treball reflectida a la memòria i la defensa oral.

Si el TFG és de modalitat C i es defensa a la universitat de destí, del 65% de la qualificació del tribunal, un 30% correspondrà a l'atorgada a la universitat de destí, i el 35% restant a l'atorgada pel tribunal a partir de la memòria. En aquest cas la defensa s'ha de fer abans de la data límit per dipositar i validat la memòria.

Per a més informació sobre l'avaluació mireu el punt 6 de l'apartat sobre el TFG que hi ha a la pestanya Els Estudis.

Tornar a la pàgina del TFG